«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011»

Ερευνητικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου με τίτλο "Σενάρια εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και πολιτικές καταπολέμησής τους μέχρι το έτος 2030, στους τομείς της Ενέργειας, των Μεταφορών και της Βιομηχανίας στην Ελλάδα» και αριθμό 11SYN-8-118, στα πλαίσια της δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Ελληνικούς Εθνικούς Πόρους.