Ταυτότητα

Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανε­πιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί με βάση την υπ’ αρ. 89475/B1/11-8-2003 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1263/4-9-2003/τ.B) το Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών το οποίο καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα των επιχειρησιακών ερευνών (Γραμμικός, Δυναμικός και Στοχαστικός Προγραμματισμός Έργων, Υποδείγματα Πολιτικών Αποθεμάτων, Οικονομετρικά Υποδείγματα).

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσα­λίας σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστη­ριότητας του εργαστηρίου.

2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής; εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων ανα­γνωρισμένων επιστημόνων.

4. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 Α' 53).

Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών που η ειδικότητά τους σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία ασχολείται, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια­κού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προ­σωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992.

Διευθυντής του Εργαστηρίου Επιχειρησιακών Ερευνών ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος (9η ΓΣ/22-10-2008) ο Καθηγητής Γεώργιος Χάλκος.